Sammenhænge i børns ”overgange” i dagtilbud i Assens kommune.

 

Børn og Kultur vil hermed præsentere ”Assens modellen” for hvordan der arbejdes konkret og

pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder et formål, principper og en ramme for

det lokale og konkrete samarbejde vedrørende børns overgange.

Materialet er oplæg til det pædagogiske arbejde med:

1. Overgang fra hjemmet til dagpleje/vuggestue

2. Overgang fra dagpleje/vuggestue til daginstitution

3. Overgang fra daginstitution til skole/SFO

Et skift i et barns liv er oftest udviklende og berigende, men det kan også være forbundet med

usikkerhed og utryghed for både barn og forældre. Derfor har dagpleje, daginstitution, skole og

SFO i Assens kommune en særlig opmærksomhed rettet på disse børn.

Samarbejdet om overgange for børn skal især sikre kendskabet til de børn, som ved skift skal have

ekstra opmærksomhed og hjælp til at finde ind i den nye kontekst.

Formålet er, at etablere et fælles fundament og en professionalisering af samarbejdet, hvor de

enkelte faggrupper synliggør deres faglige vurderinger og handleforslag for at sikre tryghed og

sammenhæng for børn og deres forældre ved overgange.

Mangfoldighed, alsidighed og fælles grundlag for udvikling af børnenes sociale, faglige og

personlige kompetencer har gode betingelser, når samarbejdet fungerer og bygger på anerkendelse

og fælles fundament.

Børns overgang fra dagpleje til daginstitution er anderledes end overgangen fra daginstitution til

skole. Alene børnenes alder gør en forskel. En dagplejer kan overlevere børn til flere forskellige

dagtilbud, mens dagtilbud som regel samarbejder med én primær skole og derudover kan over-

levere børn til flere andre skoler. Det er hovedsamarbejdspartnerne, der skal beskrive deres

samarbejde i forhold til børnenes overgange.

Arbejdet med overgange for børn skal kvalificeres af de voksne i dagplejen, daginstitutionen og

skolen som en fælles videndeling, der på samme tid giver gensidig indsigt i de forskellige kulturer,

og det nødvendige kendskab til det enkelte barns kompetencer og potentialer*

 

1.

Der skal bevidst arbejdes med kontinuerligheder af det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i

børnenes alder og forudsætninger i forhold til dannelse, personlige kompetencer, særlige indsatser

m.m.

Overgangene skal også kvalificere de voksnes indsigt i og forståelse for hinandens arbejde således

at der skabes gode betingelser for, at barnet kan bevæge sig fra en kultur til en anden.

1

 

Kompetence forstået som det barnet kan selvstændigt, potentialer forstået som det barnet kan med hjælp.

 

 

 

Formål:

Principper for arbejdet med ”overgange” for børn:

 

Dagpleje, daginstitution og skole/SFO udarbejder skriftlige lokale samarbejdsaftaler,

eventuelt i samarbejde med sundhedsplejersken.

 

Dagpleje, daginstitution, skole og SFO understøtter barn og forældre i at skabe de bedste

betingelser for overgange for barnet.

 

Der er særlig opmærksomhed på 2-sprogede børn i forhold til sproglig udvikling, børn med

udviklingsvanskeligheder og på andre børn, der har behov for særlig støtte ved overgange,

således at der foregår en konstruktiv faglig videndeling til gavn for barnet.

 

Samarbejdet om overgange for det enkelte barn foregår i tæt samarbejde med - og altid

efter aftale med forældre.

 

Dagpleje, daginstitution og skole/SFO kan have flere samarbejdspartnere – aftalerne

udarbejdes med de primære samarbejdspartnere, og i det omfang det er muligt med de

mere perifere.

 

Skriftlige beskrivelser af børn i forbindelse med overgange, beskriver barnets kompetencer

og potentialer og evt. andre erfaringer til gavn for barnets videre trivsel og udvikling.

Materialet er kendt for forældre.

 

Forventninger til forældre og det pædagogiske personale er tydeliggjort og danner grundlag

for de lokale samarbejdsaftaler.

 

Sundhedsplejersker indgår som vigtige samarbejdspartnere i overgangen fra hjem til

dagpleje/vuggestue/daginstitution/skole/SFO.

 

Vejledningen til forældre i forhold til valg af skole til deres barn kvalificeres i forhold til

viden om skolen, skoleparathed, venskaber m.m.

At overgange for børn mellem dagpleje/vuggestue, dagtilbud, skoler og SFO

opleves trygt og sammenhængende – for både børn og forældre.

Der skabes betingelser for videndeling og samarbejde om den pædagogiske

praksis på tværs af dagpleje/vuggestue, dagtilbud, skole og SFO.

 

 

Lokalt:

Samarbejdsaftalen skal udvikles og beskrives lokalt jf. den beskrevne ramme herunder.

Samarbejdsaftaler:

På dagplejeområdet udarbejdes samarbejdsaftalen distriktsvis.

På dagtilbuds – og skoleområdet udarbejdes samarbejdsaftalerne med primære

samarbejdspartnere.

Tidsplan:

De lokale samarbejdsaftaler udarbejdes i efteråret 2008.

Evaluering:

Materialet skal evalueres i 2011. Det vil i implementeringsperioden blive drøftet og fulgt via

kvalitetsrapporterne på skoleområdet og kvalitetsaftalerne på dagtilbudsområdet.

1. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om, hvordan arbejdet foregår?

(skriftlig overlevering, omfang, forældreinddragelse, tavshedspligt, etik m.m.).

2. Tids - og handleplan (besøg med børn/uden børn, møder m.m.).

3. Hvem gør hvad – roller og ansvarsfordeling i samarbejdet.

4. Evalueringsmøder én gang årligt. (Hvordan gik det så med børnene? – justeringer,

ændringer, nye tiltag m.m.).

5. Samarbejdsaftalen skal være tilgængelig på hjemmesiderne.

 

 

 

Bilag

Kort om projektet:

Virksomhedsplan for Børn og Kultur 2007/2008

Projektbeskrivelse nr. 6 A, side 25

Projekts navn: ”Overgange fra børnehave til skole”.

Projektgruppen har udvidet arbejdet til også at omhandle overgange fra hjemmet til

dagpleje/vuggestue og videre derfra til børnehave for at sikre sammenhæng i børnenes liv.

Styregruppe:

 

Esben Krægpøth, dagtilbudschef

 

Lissen Møller, Skolechef

Projektgruppe består af:

 

Marianne Ravn, dagplejeleder

 

Dina Jakobsen, daginstitutionsleder

 

Flemming Madsen, SFO leder

 

Joan Munk, indskolingsleder

 

Michael Graugaard, skoleleder

 

Gitte Nielsen, Konsulent

Forsalg til litteratur:

Teamets arbejde med en sammenhængende skolestart.

Ulla Riisbjerg Thomsen og Mette Skov Lauritsen.

Tidlig Indsats. Temahæfte nr. 7 - fra Uddannelsesstyrelsen

Børnehaveklassen – en del af helheden. Lise Buhr. Kroghs Forlag

Overgangen fra børnehave til skole. – Folder udarbejdet af BUPL, DLF og

Børnehaveklasseforeningen – kan downloades her:

http://www.bupl.dk/web/internet.nsf/2e35920750ab1affc12572260050fcf6/a3b7bfd0

3f44fb1dc1256ff7003ba3ea/$FILE/Frabhvtilskole.pdf

”Hvad må du sige” – folder fra socialministeriet 2005

 

Dagtilbudsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32025

 

Folkeskoleloven om børnehaveklassen - Undervisningsvejledningen

http://www.uvm.dk/

Ide bank:

 

Der ligger eksempler til inspiration på intra note.