Læreplan for Områdeinstitutionen i Assens by.

Januar 2011

Formål for dagtilbud

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

 

Beskrivelse af Områdeinstitutionens Målsætning, Børnesyn, Læringssyn og voksenrolle

 

Dagtilbudslovens formålsbestemmelse understreger, at alle børn skal sikres trivsel, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og behov.

 

 

 

Fælles målsætning i Områdeinstitutionen for det pædagogiske arbejde med børnene:

 

 

Det pædagogiske arbejde med børnene tager afsæt i Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer, Assens kommunes Børn og unge politik samt FN´s Børnekonvention.

 

Det pædagogiske arbejde i Områdeinstitutionen skal bære præg af, at der tænkes i det hele barns udvikling, læring og trivsel, hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling opfattes som tæt forbundne.

Det hele barn, er det barn, som har mulighed for:

ü  at drømme, fantasere og ønske

ü  at lege

ü  at være nysgerrig

ü  at mærke og sanse verden

ü  at afprøve, eksperimentere med og undersøge omgivelsernes muligheder

ü  at fortælle og berette

ü  at blive set, hørt og lyttet til

ü  at være sammen med andre

ü   

Det er vores målsætning:

 

At børnene udvikler sig til stærke, alsidige, selvstændige og sociale børn, der er rustet til at møde verden og dens mangfoldigheder.

 

 

 

Børnesyn

 

 

Læringssyn

 

 

Voksen rollen

 

Beskrivelse af Områdeinstitutionens Læreplaner

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

 

»Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.«

 

 

 

 

 

 

 

Indledning.

 

Formålet med loven om læreplaner er at sikre, at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring.

 

Børns møde med verden er næring til barnets hele udvikling.

Børn udvikler sig, når de spørger, når de oplever, når de bliver udfordret i deres lege, og når de er i kontakten med andre.

 

I dagtilbuddene er det de voksne, som har ansvar for børnene. Det er dem, der som guider, tager barnet ved hånden og finder de mange muligheder, veje og svar på barnets nysgerrighed.

 

Alle Dagtilbud skal jvf. Dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan og børnemiljøvurdering for arbejdet med barnets læring.

 

Loven om læreplaner har til formål, at understøtte barnets hele læringsproces.

Dagtilbuddenes opgave er derfor, at sikre og inspirere til at børn møder rummelige læringsmiljøer, hvor deres nysgerrighed bliver hørt og set.

 

Læreplaner er for alle børn, så opgaven for de voksne er, udover at støtte den naturlige udvikling, også at have øje for de børn, der skal støttes med en skærpet indsats. Dagtilbuddene er hermed en integreret del af den forebyggende indsats ift. børn med særlige vanskeligheder og behov. 

Udgangspunktet er således, at alle børn skal støttes for at klare sig godt i deres liv.

 

 

Børns læring og kravet til omgivelserne i Assens Kommune tager udgangspunkt i et udarbejdede notat om:

Signalement af indhold, kvalitet og værdier i fremtidens dagtilbud i Assens Kommune.

 

Arbejdet med børns læring betyder, at der både skal fokuseres på de voksne metoder og på de fysiske, psykiske og æstetiske rammer for at skabe det nødvendige rum, der giver børnene mulighed for at fordybe sig, eksperimentere, være nysgerrige såvel alene som sammen med andre.

Udfordringen for de voksne ligger i at skabe en professionel og omsorgsfuldt måde at give plads til, at det enkelte barn kan udvikle sig i et deltagende fællesskab.

 

I Områdeinstitutionen tager vi udgangspunkt i det hele barn og vægter dialog som et vigtigt redskab.

Vi arbejder for at skabe den platform, hvorpå barnet kan kunne træffe sunde valg, sikres tryghed, omsorg, medbestemmelse og udfordres på en aktiv måde.

De voksne skal kort sagt anerkende og involvere sig i barnets engagement og have øje for at følge barnets spor.

 

BMV(Børnemiljøvurderingen) er en del af Dagtilbudsloven, hvor opgaven er, at barnets stemme skal høres. Derfor er BMW, som en naturlig del af de voksnes pædagogiske arbejde med børnene, skrevet ind i læreplanen som et selvstændigt punkt for hvert tema. Børnemiljøet bliver, derfor også en integreret del af evalueringen, der sammen med de mål og tegn, der arbejdes efter, er med til at kvalificere børnenes læring.

 

 

 

 

 

 

Den overordnede Pædagogiske læreplan og Børnemiljøvurdering indeholder 6 temaer.

 

Form:

Beskrivelse af Tema, Mål, Metode, Tegn/Succeskriterier, Børne- og læringsmiljø for de seks læreplanstemaer.

 

 

Tema 1: Alsidig personlig udvikling

At arbejde med børnenes alsidige personlige udvikling er at arbejde med det enkelte barns dannelsesproces, hvor barnet skal opbygge troen på sig selv og sin egen værdi. Det er her, barnet skal afprøve, erfare og mærke, at det både kan noget selv og sammen med andre.

 

Mål:

At barnet lærer at kende sig selv, sin formåen og sine begrænsninger.

At barnet får ballast til at mestre sociale og kulturelle udfordringer.

 

 

Metode:

De voksne skal se, møde, forstå, respektere og anerkende barnet der, hvor det er.

De voksne skal støtte alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

 

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 

Tegn/succeskriterier:

Barnet er selvhjulpent

Barnet har overskud til at hjælpe andre

Barnet selv siger til og fra

Barnet tør kaste sig ud i nye udfordringer

 

Børnemiljøvurdering:

Indskrives som selvstændig rubrik i Tegn på læring.

Lever vi op til børne- og læringsmiljøet? Hvilken dokumentationsform vælges så børneperspektivet bliver synligt.

 

 

 

Tema 2: Sociale kompetencer

At arbejde med børnenes sociale kompetencer, relationer og evne til at indgå og forholde sig til fællesskaber, skal give børnene erfaringer med at indgå, vedligeholde og udvikle venskabsmæssige relationer.

 

Mål:

At børnene udvikler sig i fællesskaber

At børnene lærer at respektere egne og andres sociale og kulturelle baggrund.

 

 

Metode:

De voksne skal se, møde, forstå, respektere, udfordre og anerkende barnet der, hvor det er.

De voksne støtter alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

 

 

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 

Tegn/succeskriterier:

Barnet kan indbyde til venskab og sige fra.

Barnet føler sig som en del af fællesskabet.

Barnet udviser en forståelse og en indsigt i, at ikke alle er som jeg.

Barnet udviser en voksende empati.

 

Børnemiljøvurdering:

Indskrives som selvstændig rubrik i Tegn på læring.

Lever vi op til børne- og læringsmiljøet? Hvilken dokumentationsform vælges så børneperspektivet bliver synligt.

 

 

 

Tema 3: Sprog                                                                                                                                    

At arbejde med børnenes sproglige udvikling er at arbejde på mange niveauer, fordi sproget både indeholder det verbale (tale)sprog, det kropslige sprog, det sociale, det kreative og skabende sprog. 
 

Mål:

At barnet lærer at mestre sprogets mange udtryk.

 

 

Metode:

De voksne skal se, møde, forstå, respektere, udfordre og anerkende barnet der, hvor det er.

De voksne støtter alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

 

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 

Tegn/succeskriterier:

Barnet viser glæde ved at bruge/lege med sproget, såvel verbalt som nonverbalt

Barnet er i kontinuerlig sproglig udvikling – (f.eks.ordene bliver flere, sætningerne længere – sproglige forståelse i udvikling)

Barnet evner at udtrykke sig på mange niveauer ( f.eks.indgå i dialog, synger, rimer)

er nysgerrig omkring bogstaver og tal

Barnet”legeskriver”

 

Børnemiljøvurdering:

Indskrives som selvstændig rubrik i Tegn på læring.

Lever vi op til børne- og læringsmiljøet? Hvilken dokumentationsform vælges så børneperspektivet bliver synligt.

 

 

 

Tema 4. Krop og bevægelse

At arbejde med børns udvikling af krop og bevægelse handler om bevægelse på mange planer. Der skal både være fokus på barnets forståelse samt brugen af kroppens muligheder, men også kroppen som adgangsbillet til læring i det hele taget. Ligeledes handler det om sundhed, kost og trivsel generelt. 
 

 

Mål:

At barnet er kropsligt aktivt

At barnet oplever glæde og velvære ved at være aktiv i det fysiske rum.

 

 

Metode:

De voksne skal se, møde, forstå, respektere, udfordre og anerkende barnet der, hvor de er.

De voksne støtter alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

 

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 

 

 

Tegn/succeskriterier:

Barnet udtrykker glæde ved kropslig udfoldelse.

Barnet tager selv initiativ til kropslig udfoldelse.

Barnet iværksætter selv lege eller aktiviteter, der udfordrer deres kropslig kunnen.

 

 

Børnemiljøvurdering:

Indskrives som selvstændig rubrik i Tegn på læring.

Lever vi op til børne- og læringsmiljøet? Hvilken dokumentationsform vælges så børneperspektivet bliver synligt.

 

 

 

Tema 5: Natur og naturfænomenet

At arbejde med naturen og naturfænomener handler om, at give børnene erfaringer med oplevelser i naturen og med årstidernes skifte.

 

Mål:

 At barnet får kendskab til, er nysgerrig på og får respekt for naturen

 

 


Metode:

De voksne skal se, møde, forstå, respektere, udfordre og anerkende barnet der, hvor det er.

De voksne støtter alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

 

 

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

·        give mulighed for sanseoplevelser såsom klatre, soppe, turde gøre, se, føle, lugte, smage

 

Tegn/succeskriterier:

Barnet har lyst til, og glæde ved at færdes i naturen

Barnet modtager og bygger videre på igangsatte aktiviteter i naturen

Barnet fantaserer, fordyber sig og tilegner sig viden om naturen

Barnet opsøger selv udfordringer i naturen

Barnet udviser nysgerrighed og lyst overfor de elementer naturen tilbyder

 

Børnemiljøvurdering:

Indskrives som selvstændig rubrik i Tegn på læring.

Lever vi op til børne- og læringsmiljøet? Hvilken dokumentationsform vælges så børneperspektivet bliver synligt.

 

 

 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier.

At arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier handler om at give børnene erfaringer medtraditioner, de kunstneriske arter og udtryk. Det handler også om det æstetiske udtryk – nemlig hvordan vi møder den anden og om hvordan omgivelserne inspirerer og udfordrer børnenes udvikling.

 

Mål: At barnet kan udtrykke sig kreativt i forskellige former.

 

 

Metode:

De voksne skal se, møde, forstå, respektere, udfordre og anerkende barnet der, hvor det er.

De voksne støtter alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

 

 

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 

 

Tegn/succeskriterier:

Barnet viser genkendelse ved faste traditioner

Barnet har kendskab til, og kan begå sig på f.eks. på bibliotek, teater- og musikoplevelser.

Barnet af sig selv viser interesse og udtrykker sig via forskellige kreative udtryksformer

 

Børnemiljøvurdering:

Indskrives som selvstændig rubrik i Tegn på læring.

Lever vi op til børne- og læringsmiljøet? Hvilken dokumentationsform vælges så børneperspektivet bliver synligt.

 

 

Børn med særlige behov

Børn, der har behov for en særlig opmærksomhed i deres udvikling, er først og fremmest børn som alle andre børn.

Børn er unikke, og derfor har de også forskellige behov. Det betyder, at vi i mødet med det enkelte barn skal medtænke de forskelligheder, der således er på det enkelte barns måde at udvikles og trives på. Med dette som udgangspunkt vil barnet med et særligt behov for udvikling og trivsel også være det unikke barn, og ikke blive opfattet som en homogen gruppe.

 

Barnet, som af en eller anden grund, har behov for en særlig opmærksomhed, kan være et barn, som akut eller permanent har følelsesmæssig, sproglige eller sociale forandringer. Eller det kan være et barn med forsinket udvikling.

Det er vigtigt, at der sker en tidlig identificering og vurdering af barnets behov, som skal iværksætte lige netop den støtte, som skal sikre, at det enkelte barns udvikling, læring og trivsel fremmes.

 

I vores daglige pædagogiske praksis arbejder vi således på at give det enkelte barn ekstra støtte og omsorg, og det er vores mål:

 

At barnet skal opleve tryghed, tillid og tilknytning

At barnet skal opleve anerkendelse i mødet med andre.

At barnet skal opleve, at det er en vigtig del af fællesskabet.

At barnet skal oplever sejre.

At barnet får redskaber til selvstændigt at finde veje i sit problemfelt.

At barnets udvikling og trivsel fremmes.

 

 

Det gør vi ved:

 

At se, forstå, møde, acceptere, og anerkende det enkelte barn

At arbejde med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer

At give barnet oplevelser, der styrker deres selvbillede

At skabe et miljø der inkluderer alle børn

At barnet har mindst en fast tilknytning til en voksen

 

 

 

Til arbejdet med dokumentation og evaluering af læreplanerne brugers Evalueringsinstituttets materiale: Tegn på læring.

 

Målet er:

at alle medarbejdere hvert år udarbejder 2 ark Tegn på læring for hvert læreplanstema

 

Dokumentation.

Der anvendes billeder, barnets bog, tegninger, børneinterview, læringshistorier, citater og forældrenes refleksioner.

 

Df. på Evaluering:

”Evaluering er at bøje tilbage og se frem”.

 

Der foretages 2 årlige midtvejs evalueringer i hvert hus.

Lærerplanerne evalueres hvert andet år og forlægges i bestyrelsen