Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by

 

"Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved

- du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår."

- Kinesisk ordsprog

Handleplan for omsorg og sorg.

Livets rummer både de små og de store glæder og nogen gange også de små og de store

sorger for os alle – og det gælder uanset vores alder og vores erfaring.

Børn kan glæde sig over den nære tryghed, der er i deres hverdag sammen med deres familie,

venner, og de ting de holder af. På samme måde kan de også sørge over f.eks. når deres

kæledyr dør, forældrene skal skilles, en ven rejser væk, nogen bliver alvorlig syg eller dør.

Når livet gør ondt, har vi brug for støtte og omsorg, og vi henter ofte den bedste støtte hos

vores nærmeste. Men vores nærmeste er ofte selv hårdt ramt, og det kan derfor være svært

at hjælpe andre, hvis man selv sørger.

Når børn sørger, har de derfor ofte også brug for ekstra hjælp og omsorg - i en kortere eller

længere periode - fra de voksne, som barnet dagligt har kontakt med i institutionen.

Medarbejdere kan meget let føle sig magtesløs i livets svære øjeblikke, derfor har Krummeluren

udarbejdet et redskab, der beskriver, hvordan vi forholder os til børn, familier eller

kolleger, når sorgen rammer.

Vi er opmærksomme på, at vi selvfølgelig ikke kan opstille en færdig plan for, hvordan vi

skal klare den enkelte situation, men med denne

sorg og omsorgshandleplan har vi et

redskab og en god hjælp til at få afklaret, hvem der gør hvad i den enkelte situation. Samtidig

skal den være en vejviser for, at vi gør det rigtige på det rigtige tidspunkt og i den rigtige

mængde. Vi skal være opmærksomme på, at det bl.a. skal ske i en respektfuld, nænsom,

medfølende, åben og lyttende dialog.

Vi har beskrevet en handleplan på 4 områder, der hver for sig omhandler situationer med

muligheder for sorg- og krisereaktioner:

1. Når barnet oplever, at forældre skal skilles

2. Når barnets mister en far, mor, søskende eller nær familiemedlem

3. Når der sker en alvorlig ulykke og et dødsfald i institutionen

4. Når der er alvorlig sygdom eller et dødsfald blandt medarbejderne

1. Når barnet oplever, at forældrene skal skilles

Der er i dag en markant forandring i familiemønstrene, som betyder at mange børn lever

adskilt fra den ene af deres forældre. De fleste familier finder en fornuftig løsning, som tager

god hensyn til barnets behov.

Nogen gange er en skilsmisse en ulykkelig situation, hvor barnet oplever adskillelsen som

en psykisk belastning, der kan påvirke barnet i sin hverdag i daginstitutionen. Barnet kan

reagere med f.eks. gråd, tanker om skyld, vold, flugt, usædvanlig adfærd, vanskeligheder

med at adskille fantasi og virkelighed, sårbart forhold til kammerater. Har barnet disse

signaler, må de selvfølgelig tages alvorlig og snakkes igennem med forældrene ligesom institutionen

skal have opmærksomhed på det.

Hvis skilsmissen opleves kaotisk for barnet, kan vi gøre følgende:

Handleplan

Som det første sørge for, at alle medarbejdere bliver bekendt med skilsmissesituationen,

for at alle kan støtte barnet bedst muligt.

Kontaktpædagogen opfordrer forældrene til at skabe en åben dialog omkring skilsmissen.

I samarbejde med forældrene skal der aftalen, hvordan vi gør hverdagen bedst mulig

og omsorgsfuld for barnet. F.eks. skal der skabes klare aftaler i hverdagen vedrørende

aflevering og afhentning af barnet og formidling af disse til alle medarbejdere.

Vi skal sikre at beslutningen omkring forældremyndighed og samkvemsret, er orienteret

i en tydelig informationsform til os, så misforståelser undgås.

Medarbejderne skal undgå at blive part i sagen.

Skulle der opstå konflikter i aftalen mellem forældrene, som påvirker barnets og institutionens

hverdag kan institutionen kontakte kommunens sagsbehandlere eller

familierådgivning for vejledning og støtte.

2. Når barnet mister en far, en mor, søskende eller et nært familiemedlem.

Over 4.000 danske børn under 18 år mister hvert år deres far eller mor. Derfor er det vigtigt

at være forberedt på, hvordan vi skal handle, hvis situationen skulle opstå i vores institution.

Et dødsfaldet kan sker pludseligt og uventet pga. ulykke eller sygdom, og uden at nogen

har haft mulighed for at sige farvel.

Den/de efterladte kan opleve, at ensomhed, fortvivlelse, vrede, kaos og uoverskuelighed

fylder deres hverdag, uanset om de er barn eller voksen.

Det vil være en god hjælp, hvis medarbejdere i institutionen ikke er bange for at tale med

de forældre og børn, der er ramt af sorgen. Vi må dog være opmærksomme på, at vi selv

kan have et personligt tab, som kan gøre det ekstra svært for os at tale om døden.

I tilfælde af f.eks. en forældres død kan vi gøre følgende:

Handleplan:

Lederen kontakter så hurtigt som muligt hjemmet enten personligt eller ved et brev

og udtrykker på vegne af institutionens vores medfølelse.

Lederen informerer kort de øvrige forældre ved brev.

Lederen informerer Chef for Dagtilbud og Skole

Lederen informerer de andre daginstitutioner i området.

Institutionens flager på halv på selve dagen og ved begravelsen.(på hel efter begravelsen)

Institutionen sender en blomsterhilsen til den/de efterladte

Der er deltagelse fra institutionen i begravelsen/bisættelsen.

Den/de berørte f.eks. ægtefælle/samlever tilbydes samtale med leder og medarbejdere

fra institutionen.

Der ydes ekstra omsorg til det berørte barn, så længe der er behov.

Kontaktpædagogen indfører en dagbog som hjælp til barnets sorgbearbejdning. Her

kan samles dialog, reaktioner, historier, minder til lindring for smerte og som afklaring

af tabet og fremtidens håb.

Man kan evt. besøge gravstedet med barnet og barnets venner i institutionen.

3. Når der sker en alvorlig ulykke og et dødsfald i institutionen

Normalt er en daginstitution et meget trygt sted at opholde sig. Vi ved, at vi gør en indsats

for at forebygge ulykker ved at være et skridt foran og ved at yde opsyn og tilsyn. Ledelse

og medarbejdere har ansvaret for, at der er et professionel og dagligt tilsyn ifht. sikkerhed

på legepladsen. Ligeledes skal ture ud af huset foregår på en betryggende måde. Desuden

skal medarbejderne kunne yde førstehjælp og forebyggelse af brand. Ingen og aldrig vil vi

dog kunne gardere os 100% imod, at ulykker opstår.

Hvis "det, der ikke må ske, sker" - er der flere ting, som alle medarbejdere ved, der skal

gøres:

Handleplan:

Stands ulykken: Skab overblik, bevar roen, og sørg for at ulykken ikke bliver større

ved at sikre de børn og voksne, der ikke er kommet til skade. Skab overblik over om

der er nogen, der skal have livgivende førstehjælp.

Giv livreddende første hjælp ved at sikre vejrtrækningen hos den tilskadekomne.(se.

Falck Førstehjælp)

Kontakt alarmcentral 112 og få assistance fra ambulance/politi. Oplys det telefon

nummer du ringer fra, samt navn og adresse. Hvor er ulykken sket. Hvad er sket.

Hvor mange tilskadekomne er der. Førstehjælp fortsættes indtil hjælpen når frem.

(se Falck førstehjælp)

En medarbejder tager med barnet i ambulancen.

Hvis ulykken sker på en tur, skal institutionen også kontaktes.

I tilfælde af en dødsulykke, er det politiet der underretter forældrene.

Derudover skal Chef for Dagtilbud og Skole, bestyrelsesformand underrettes af

leder/souschef.

Kontakt evt. Falck for krisehjælp til personalet – 70122012

Børnene i institutionen samles og får fortalt om ulykken på en enkel måde.

Alle forældre kontaktes med henblik på at hente børnene hurtigst muligt. Der ringes

også forældre og børn, der er fraværende den pågældende dag.

Leder/souschef skriver et kort og klart brev om forløbet, som alle familier får. Brevet

sendes også til fraværende forældre og børn.

Alle medarbejderne bliver i institutionen og de medarbejdere der ikke er mødt, har

fri eller andet kontaktes og mødes evt. med de øvrige. Situationen tales igennem

med professionel bistand.

m)Næste formiddag holdes en samling med flag på halv. Et lys tændes, der er stilhed

i en kort tid. Der synges en sang.

I tiden efter dødsulykken, er det vigtigt at holde kontakt med familien.

4. Alvorlig sygdom og død blandt medarbejdere

Mange vil være berørt, hvis en kolleger bliver alvorlig livstruende syg og siden dør. Det vil i

lang tid fylde meget i institutionen, og der vil være behov for, at der tales åbent om det skete.

Den enkelte medarbejders reaktion kan være forskellige alt afhængig af deres indbyrdes

relation. Der skal desuden være opmærksomhed på, at en medarbejder kan have et andet

ikke færdigbehandlet tab, som vil kunne forstærke vedkommendes reaktion.

Handleplan:

Under sygdom:

Ved akut ildebefindende eller bevidstløshed skal pårørende straks kontaktes. Kontakt

numre står på ”Ambulancesedlen”, som står på kontoret i skabet. Der skal altid

ved nyansættelser sørges for at Ambulanceseddel bliver udfyldt straks ved ansættelse.

Sørg også for, at få et telefonnummer ved løse vikarer.

Det er vigtigt, at kollegerne fastholder kontakten til den syge ved besøg, breve, telefonsamtaler.

Det påhviler ledelsen at sørge for at kontakten vedligeholdes.

Efter aftale med den sygemeldte underrettes forældre og børn i den form og det omfang,

der skønnes nødvendigt.

Ved dødsfald:

Alle forældre informeres om dødsfaldet og opfordres til at deltage sammen med deres

barn ved en mindehøjtidelighed i institutionen.

Chef for Dagtilbud og Skole informeres om dødsfaldet.

Lederen tager kontakt til medarbejderens pårørende for på vegne af alle ansatte at

udtrykke vores medfølelse.

Mindehøjtideligheden holdes så hurtigt som muligt i samling med alle børn, forældre

og personale. Vi hejser flaget på halv, tænder et lys, holder stilhed i kort tid og

synger en sang.

Når vi er bedrøvet og kede af det, er det naturligt at græde. Vi taler med børnene

om, at både børn og voksne kan og gerne må græde, når man mister én man holder

af. Det er samtidig vigtigt at fortælle børnene, at man godt kan blive glad igen..

Medarbejderne deltager så vidt muligt i begravelsen/bisættelsen og der sendes en

buket f

Den afdøde mindes i tiden efter dødsfaldet

Det kan overraske mange, hvor længe det kan vare, før de kommer sig efter et dødsfald. Erfaringen

viser, at sorg oftest tager tid, og det ikke nytter at flygte fra den. Ved at acceptere, at der er tanker

og følelser, som kan gribe ind i ens liv og at hverdagen ind imellem kan føles tung og vanskelig at

deltage i, så vil sorgen langsomt lindres, og der vil igen være plads til glæde i livet.

"Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved

- du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår."

- Kinesisk ordsprog

Relevante telefonnumre:

Ambulance 112

Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 00

Falck Kriseberedskab: 70102012

Forældreforeningen "Vi har mistet et barn": 36 70 77 76

Områdeleder Annette Lendal 64 74 66 77/ 30 56 83 56

Stedfortræder Allan Vestergaard Johansen 51 44 86 66

Chef for Dagtilbud og Skole Esben Krøgpøth

Sundhedsplejerske Jette Lauring

Sang

Hør den lille stær

Skabelon til brev til forældrene om et barns død

Skabelon til brev til forældrene om et barn der har mistet en af sine forældre.

Skabelon til brev til forældrene om en medarbejders alvorlige sygdom eller død.

Kære familie til:________________________

I Krummeluren har vi i dag fået den sørgelige meddelelse, at ….. er død. Det skete

____dag d.______på grund af……..

Vi har snakket med børnene om det, der er sket, og vil også gøre det i tiden fremover.

Når en person dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter.

Børn reagerer på forskellige måder efter et dødsfald. For eksempel vil nogle børn ikke

snakke om dødsfaldet, men lader som om intet er hændt.

Nogle børn græder meget, er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncentrere sig, og

andre igen får for eksempel ondt i maven eller hovedet.

Vi må derfor i fællesskab være opmærksomme på at lytte til børnenes signaler.

I er velkomne til en snak med personalet om jeres barns reaktioner.

Med venlig hilsen fra personalet i

Krummeluren Naturbørnehave og –vuggestue

Pilehaven 93

5610 Assens

64 74 66 76